FAQ

Veel gestelde vragen

Dit een generieke FAQ die zo zorgvuldig en volledig mogelijk werd opgesteld op basis van de huidige stand van kennis. Men moet steeds zijn eigen specifieke situatie indachtig zijn en in ieder geval dient steeds rekening te worden gehouden met algemene veiligheidsvoorschriften en indien van toepassing specifieke veiligheidsvoorschriften. Noch essenscia, noch haar bedrijven kan aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze FAQ.

Mijn gasfles staat er niet tussen. Wat kan ik doen?

Deze website bevat een lijst merknamen en logo’s van industriële en medische gasflessen van onze Belgische leden die zich geëngageerd hebben voor het vrijwillige ophaalsysteem voor dergelijke gasflessen. Als uw gasfles niet tussen de lijst merknamen of logo’s staat, valt u mogelijk onder één van de volgende situaties:

Butaan- en propaan gas worden meestal gebruikt om te koken of te verwarmen. Deze brandstoffen worden verkocht door andere bedrijven dan diegenen die onder het vrijwillig ophaalsysteem van industriële en medische gasflessen vallen. Voor butaan- en propaan gasflessen kunt u voor meer inlichtingen terecht op één van de volgende twee websites:

Heliumgas wordt normaliter gebruikt om ballonnen mee te vullen.

In Vlaanderen kunnen lege heliumflessen voor eenmalig gebruik als klein gevaarlijk afval worden binnengebracht op het containerpark van uw gemeente (VLAREMA Artikel 5.2.2.1. puntje 14° “niet-geperforeerde gasflessen voor eenmalig gebruik en gaspatronen” zijn klein gevaarlijk afval).

In Wallonië en het Brussels Gewest kan dit voorlopig (nog) niet. In dat geval raden we u aan uw helium gasfles terug te brengen naar waar u hem gekocht hebt.

Sommige heliumflessen voor éénmalig gebruik worden door de producent voorzien van richtlijnen om ze na gebruik te doorboren zodat ze als (metaal)afval op het containerpark kunnen worden aanvaard. De veiligheidsvoorschriften van de producent voor gebruik en voor verwerking dienen steeds nauwgezet nageleefd te worden.

essenscia ontvangt regelmatig vragen van politiezones, weg- of spoorwegpolitie, brandweer, gemeenten, huisverhuurders of afvalcommunales over wat te doen met gevonden, in beslag genomen of achtergelaten (sluikstort) lachgascilinders of -flessen.

Wat is lachgas?

Lachgas of distikstofmonoxide (N2O) is een medisch gas dat gebruikt wordt in het operatiekwartier voor verdoving en ook als voedingsgas. Daarnaast wordt het vermarkt in kleine capsules voor gebruik in sifons om room te spuiten (particulier gebruik).

Sinds enige tijd is het gebruik van lachgas als roesmiddel ontstaan. Nieuwe niet-formele circuits zijn ontstaan waardoor lachgascilinders gebruikt als roesmiddel over het hele Belgische grondgebied worden aangetroffen. De bovenvermelde actoren (politie, gemeenten,…) komen dan met deze gascilinders in aanraking en zoeken naar een geschikte verwerkingsoptie.

Wie is essenscia? En waarom komen deze vragen bij ons terecht?

essenscia is de sectorfederatie van chemie, kunststoffen en life sciences in België. Ook Belgische medische en industriële gasproducenten behoren tot de leden van essenscia. Zij zijn gegroepeerd in de beroepsgroep Industriële en medische gassen.

In 2013 heeft essenscia een vrijwillig en gratis ophaalsysteem opgezet voor lege en oude industriële en medische gascilinders afkomstig van onze leden en waarvoor geen contractuele afspraken meer voor zijn (bv. gevonden flessen bij particulieren). Meer info daarover kunt u vinden op cylinders.essenscia.be. Sindsdien komen vragen over (diverse) gascilinders bij ons terecht, al zijn we enkel bevoegd voor de medische en industriële gasflessen die door onze leden op de Belgische markt zijn gebracht. Onze leden brengen geen lachgasflessen voor gebruik als roesmiddel op de markt.

Wat te doen met gevonden lachgasflessen?

Op basis van de bij ons ons beschikbare informatie blijken de lachgascilinders voor gebruikt als roesmiddel voornamelijk via illegale circuits in België terecht te komen. Het cilinderophaalsysteem van essenscia werd opgezet voor de terugname van gascilinders die door onze Belgische gasproducenten op de Belgische markt worden gezet (elke producent neemt enkel zijn eigen gascilinders terug) maar op een of andere manier uit het particuliere circuit waren geraakt. Deze gasflessen met lachgas van ongekende (illegale circuits) oorsprong vallen hier dus niet onder.

We bevelen aan dat de gevonden/in beslag genomen lachgascilinders zouden worden verwerkt door een erkende afvalverwerker voor dat soort afval (EURAL code 160504) tot metaal schroot met opvang van het eventuele resterende gas via adequate en milieuveilige verwerking.

Afhankelijk van uw regio vindt u op de website van OVAM, Leefmilieu Brussel of de Waalse Overheid SPW de lijst van de in uw regio erkende afvalverwerkers voor dit soort afval. Voor OVAM dient u in het veld “afvalomschrijving of EURAL” de code ‘160504’ in te vullen om de juiste afvalverwerker te vinden. Eenmaal u een afvalverwerker hebt geselecteerd, kunt u een prijsofferte vragen voor de verwerking van de cilinders waarover uw beschikt.

Op de website cylinders.essenscia.be staan ook enkele essenscia-leden vermeld die deze cilinders eveneens als afval kunnen verwerken. Zie de tabel bij de vraag ‘ MIJN GASFLES IS ONHERKENBAAR. HOE KAN IK ME VEILIG ONTDOEN VAN DE GASFLES?’. Ook aan hen kunt u een prijsofferte vragen voor de adequate eindverwerking van de gevonden of in beslag genomen lachgas cilinders.

Let op ! Bij het (tijdelijk) stockeren en transporteren van de cilinders dienen steeds alle wettelijke regels en plichten nageleefd te worden.

Let op ! We hebben vernomen dat sommigen – om transport veiliger te laten gebeuren – de flessen leeglaten in de lucht alvorens ze te transporteren, maar we raden dit ten stelligste af aangezien lachgas een broeikasgas is dat 265 sterker is dan CO2.

Bepaalde industriële of medische gasflessen kunnen uit het buitenland afkomstig zijn, en dus geen eigendom zijn van onze Belgische leden. Wanneer u een aanvraag voor zulk een buitenlandse gasfles indient kunnen Belgische gasproducenten de ophaling ervan weigeren. Indien mogelijk wordt u doorverwezen naar collega’s van een andere Europese vestiging die eigenaar is van de gasfles. U krijgt hierover dan informatie via uw ingediende aanvraag. Of u beschikt over nog andere gasrecipiënten (brandblussers, LPG tanks, …). Hiervoor raden we u aan contact op te nemen met de leverancier ervan. Het kan uitzonderlijk voorkomen dat u een bijzonder type gasfles hebt (zoals bijvoorbeeld een koelgas). Verifieer of die toebehoort aan onze leden via deze link. Indien niet dan bent u zelf verantwoordelijk voor het correct verwijderen. De gasfles behoort volgens u toe aan een bedrijf dat lid is van essenscia maar dat nog niet is opgenomen in onze databank? Gelieve ons in dat geval te contacteren. Herbruikbare gasflessen van welke soort dan ook zijn steeds bedoeld om na gebruik terug te worden gebracht naar waar de gasfles werd gekocht. Informeer dus zeker bij uw verkooppunt of de gasfles waarover u beschikt ééntje voor eenmalig of hergebruik is. U valt onder geen enkele van deze situaties en de eigenaar van de gasfles kan niet meer achterhaald worden? Dan betreft het een onherkenbare of ‘weesfles’. Of u bent misschien zelf eigenaar van de gasfles (bvb. uw naam staat op de flessenhals gegraveerd)? Zie dan volgende paragraaf over hoe u ervan te ontdoen.

Mijn gasfles is onherkenbaar. Hoe kan ik me veilig ontdoen van de gasfles?

Als de gasfles geen of onvoldoende merktekens bevat om aan een leverancier toe te kunnen wijzen of u bent zelf eigenaar van de gasfles, dan moet u de gasfles als afval laten verwerken. U kunt een offerte opvragen bij volgende erkende essenscia leden:
Website E-mail
Balchem apia@balchem.com
sverwilghen@balchem.com
gmaes@balchem.com
SGS Ewacs ewacs.belgium@sgs.com
International Gas & Services NV m.florquin@igs-cymaco.eu
Of u kunt de lijst raadplegen van geregistreerde/erkende afvalverwerkingsbedrijven zoals die in de drie gewesten vastgesteld zijn. U moet daarbij zoeken via “afvalomschrijving of EURAL-code” 160504 voor gasflessen om zo de juiste erkende afvalverwerkers terug te vinden die voor dat type afvalverwerking erkend zijn. Eenmaal de afvalverwerkers gekend kunt u met hen contact opnemen voor een offerte voor de verwerking van uw gasfles.
  • De gasfles bevindt zich in Vlaanderen: OVAM
  • De gasfles bevindt zich in Wallonië: OWD
  • De gasfles bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BIM-IBGE

Deze gasflessen vallen buiten de scope van deze webapplicatie.

Raadpleeg onderstaande websites om te weten waar u met uw lege gasfles butaan of propaan terecht kunt.